Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës

Platforma Civikos në bashkëpunim me partnerë nga Komuna e Mitrovicës, organizoi punëtorinë dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës. Pjesëmarrësit gjatë punëtorisë dyditore kanë rritur njohuritë e tyre rreth mekanizmave të pjesëmarrjes së qytetareve në procese vendimmarrëse në nivel lokal, dhe mënyrat e avokimit dhe ndikimit të politikave në nivel lokal. CiviKos përmes këtyre punëtorive synon të ndërtoj ura bashkëpunimi mes përfaqësuesve të Këshillave lokale dhe OJQ-ve lokale në komunat e targetuara. Ky aktivitet mbështetet nga National Endowment for Democracy (NED). << Kthehu mbrapa