Antarësohu

Të dhënat e organizatës

Shto dokument

Forma e organizatës

Organizatë me status për përfitim publik

Shtrirja gjeografike

Adresa

Fushat kryesore të veprimtarisë
(Jo më shumë se 4)

Fushat kryesore të veprimtarisë
(Jo më shumë se 4)

 • Tjera
 • Organizata Studentore
 • Rini
 • Sport
 • Transparence
 • Përfshirje Sociale
 • Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
 • Dhënie të fondeve
 • Shkencë
 • Flora dhe Fauna
 • Zhvillim Rural
 • Integrime Europiane
 • Hulumtime dhe Analiza
 • Mjedis
 • Refugjatë
 • Punësim
 • Ndërtim të Paqes
 • Edukim/Trajnim
 • Zhvillim të OJQve
 • Zhvillim Ekonomik
 • Të Drejta të Pakicave
 • Demokratizim
 • Mikrofinanca
 • Kulturë
 • Shoqatë e Mediave
 • Trashëgimi Kulturore
 • Asistencë Ligjore
 • Mbrojtje të Konsumatorëve
 • Teknologji Informative (TI)
 • Pjesëmarrje Qytetare
 • Ndihmë Humanitare
 • Të Drejta të Fëmijëve
 • Të Drejta të Njeriut
 • Përkrahje Biznesit
 • Trashëgimi
 • Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta
 • Përkujdesje Shëndetësore
 • Agrikulturë
 • Barazi Gjinore
 • Avokim dhe Lobim

Personi kontaktues