• Strategjia e Platformës CiviKos 2018-2022

  Shkarko
 • MANUALI I POLITIKAVE DHE PROCEDURA TË PRAKTIKËS

  Shkarko
 • Procesverbali i Kuvendit Vjetor të Platformës CiviKos 2015

  Shkarko
 • Statuti i Platformës CiviKos

  Shkarko
 • Objektivat strategjike të Platformës CiviKos 2015-2017

  Shkarko
 • Rregullorja e Punës për aktivitetet e CiviKos

  Shkarko
 • Rregullorja e Bordit te CiviKos

  Shkarko
 • Kodi Etik i Civikos

  Shkarko
 • Certifikata e Numrit Fiskal

  Shkarko