• DOKUMENT I POLITIKAVE LIDHUR ME KONTRAKTIMIN E SHËRBIMEVE NGA OSHC-të

  Shkarko
 • KORNIZA LIGJORE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS LIDHUR ME KONTRAKTIMIN E SHËRBIMEVE NGA OJQ-të

  Shkarko
 • Hartëzimi dhe sfidat e Organizatave të Shoqërisë Civile në ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare në Kosovë

  Shkarko
 • ROLI DHE DETYRAT E GRUPEVE AVOKUESE (Infografikë)

  Shkarko
 • STRATEGJIA QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019-2023 (Infografikë)

  Shkarko
 • Mekanizmat e strategjisë (Infografikë)

  Shkarko
 • Dokumentet qeveritare të konsultuara gjatë vitit 2020

  Shkarko
 • Të gjeturat e raportit të vendit për Kosovën 2021 me fokus shoqërinë civile (Infografikë)

  Shkarko
 • LLOJET E FINANCIMIT PUBLIK (Infografikë)

  Shkarko