Informativni sastanci o pratećim mehanizmima vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom u regionu Mitrovice

Platforma CiviKos je održala informativne sastanke sa NVO u region Mitrovice (jug i sever). Sastanci se odnose na sprovođenje strategije razvoja i prezentacije nacrta projektnog zadatka (nacrt propisa) za rad Saveta u sprovođenju Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom. Takođe, razgovarano je o izboru predstavnika civilnog društva kao i fazama aplikacije do izbora i ulogu radnih grupa na osnovu strateških Ciljeva.

Prošle godine je usvojena Vladina Strategija o saradnji sa Civilnim Društvom 2013 - 2017. Da bi ova strategija bila u mogućnosti da se sprovede, trebaju se obezbediti prateći mehanizmi za sprovođenje ove strategije, odnosno osnivanje Saveta za Sprovođenje Vladine Strategije, gde je pravilnik rada (projektni zadatak) o funkciji ovog Saveta bio otvoreni za javnu raspravu od strane Kancelarije za Dobro Upravljanje/Ured Premijera od 17.06.2014 do 9.07.2014 godine.

Rasprava je uglavnom vođena o kandidovanje, izboru i funkciji Saveta, kao i o nacrta projektnog zadatka. Cilj sastanaka se vezuje sa informisanjem organizacija pre izdavanja javnog poziva za organizacije civilnog društva u predavanju zahteva za članstvo u Savetu. Na sastanku su prisustvovali NVO članice i nečlanice Platforme CiviKos.
Slični sastanci će biti organizovani i u drugim regionima na Kosovu u narednim danima. Sastanci se podržavaju od TACSO – Kancelarija na Kosovu

<< Natrag