Jačanje učešće civilnog društva u donošenju odluka

U okviru priprema za izradu okvira strategije saradnje između civilnog društva i javnih organa na Kosovu, 22. marta 2011. godine, održan je prvi sastanak radne grupe "Jačanje učešća civilnog društva u donošenju odluka " .
Sastanak je počeo sa diskusijom o trenutnom stanju uključivanja civilnog društva u procesu javnih konsultacija i donošenju odluka, da bi se kasnije nastavilo sa konkretnim preporukama za jačanje učešća civilnog društva u procesu donošenja odluka.
Zaključci koji su izašli nakon diskusija učesnika mogu se sažeti u narednim tačkama:
•    Strategija saradnje je smatrano da treba da se proširi i na Skupštini Kosova, pošto je Kosovski Parlament je glavno zakonodavno telo, koje odlučuje o usvajanju zakona na Kosovu;
•    Nedostatak baze podataka za NVO, kategorizovani prema njihovom području delatnosti, smatralo se da je ozbiljna poteškoća u saradnji između civilnog društva i javnih organa;
•    Organizacije civilnog društva se trebaju uključiti u radnim grupama da bi izašli sa podzakonskim aktima;
•    Platforma CiviKos je takođe veoma dobra mogućnost za stvaranje međusobne NVO veze, pošto nije retkost da organizacije civilnog društva se suprotstavljaju sa poteškoćama u identifikaciji specifičnih NVO koje deluju u određenoj oblasti.
Na kraju sastanka, podelili su zadatke i odgovornosti za svaku organizaciju prisutnu na sastanku:
1.    Kosovski Demokratski Institut – (KDI) treba identifikovati oblasti saradnje sa Skupštinom Kosova koji mogu biti uključeni u strategiju saradnje;
2.    Regional Environmental Center – (REC) i Fondacija za Zaštitu Sredine – (FZS) treba odrediti nekoliko principa konsultacije u oblasti zaštite sredine;
3.    Kosovski Centar za Bezbednosne Studije - (KCBS) će objasniti koncepte saradnje sa javnim organima na Kosovu, odnosno koncept “Community based” i “Think tank based”;
4.    Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) treba identifikovati osnovne principe javnih konsultacija na Kosovu, na centralnom nivou;
5.    NVO KOHA – treba uraditi analizu zakona o lokalnoj samoupravi, da bi identifikovali mogućnosti koje pruža ovaj zakon za uključivanje civilnog društva u donošenju odluka i potreba za ispunjenje zakona.
Prisutni na sastanku su bili predstavnici jedanaest (11) organizacija civilnog društva.

<< Natrag