Jaka podrxka Prixtine u stvaranju radnih grupa CiviKosa

Platforma CiviKos je održala zadnji konsultativni sastanak u ovoj seriji aktivnosti, sa organizacijama iz regiona Prištine,  oko stvaranja tematskih radnih grupa na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Sastanak je održan u Sali za sastanke KCSF, u Prištini. Na sastanku je razgovarano o mobilizaciji organizacija u nadgledanju sprovođenja vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom, organizaciji radnim grupa na osnovu strateških ciljeva.
Sekretarijat Platforme CiviKosa je takođe istakao značaj aktiviranja svojih organizacija u ovim mehanizmima, i da je dostupan da podrži ove grupe u koordinaciji, olakšicama i učešćem. Organizacije učesnice na sastanku dogovorile su se i izrazili su spremnost u podržavanju stvaranje grupe kao i jačanje glasa civilnog društva u celini.
Nakon stvaranja Saveta za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom 2013-2017, koji je osnovan 15 oktobra 2014, kao i radnih grupa koje će omogućiti sprovođenje strategije, ovi sastanci imaju u cilju diskusije oko zadnjih dešavanja oko sprovođenje Vladine Strategije i osnivanja radnih grupa.
Platforma CiviKos će stvoriti, kao što je predviđeno takođe i sa pravilnikom koji je odobren na zadnjem sastanku Skupštine članova održanom aprila ove godine, tematske radne grupe na osnovu ciljeva vladine strategije o saradnji sa civilnim društvom.
Poslovnik o radu Platforme CiviKos i Vladinu Strategiju možete naći na veb stranici CiviKosa. www.civikos.net.
Ova serija konsultacija sa organizacijama članica je podržana od strane Fondacije Friedrich Ebert Stiftung kancelarija u Prištini.

<< Natrag