Konsultacije oko osnivanja radnih grupa na osnovu tema

Platforma CiviKos organizuje sastanke sa NVO članice iz regiona Peći 11.11.2014, Gnjilane 12.11.2014, Prizren 13.11.2014, da bi nakon toga nastavili sa Mitrovicom i Prištinom. Nakon uspostavljanja Saveta za sprovođenje Vladine Strategije o saradnji sa civilnim društvom 2013-2017, koji je osnovan 15 oktobra 2014, kao i radnih grupa koje će omogućiti sprovođenje strategije, ovi sastanci imaju u cilju diskusije oko zadnjih dešavanja oko sprovođenje Vladine Strategije i osnivanja radnih grupa.
Platforma CiviKos će stvoriti, kao što je predviđeno takođe i sa pravilnikom koji je odobren na zadnjem sastanku Skupštine članova održanom aprila ove godine, radne grupe za određene teme na osnovu ciljeva vladine strategije za saradnju sa civilnim društvom.
Na sastanku će se razgovarati o ulozi, mandatu i izboru organizacija u radnim grupama, tako da CiviKos poziva sve organizacije iz rejona da učestvuju i doprinesu ovom procesu.
Poslovnik o radu Platforme CiviKos i Vladinu Strategiju možete naći na veb stranici CiviKosa. www.civikos.net. Ova serija konsultacija sa organizacijama članica je podržana od strane Fondacije Friedrich Ebert Stiftung kancelarija u Prištini.

<< Natrag