Odlozen je rok za prijavu za sektorske mreže za radnu grupu za izradu Vladine Strategije 2018 - 2022

Osnivajući se na odluku Vlade Republike Kosovo datuma 12.07.2017 o osnivanju radne grupe za izradu Vladine Strategije i Akcionog Plana o Saradnji sa civilnim društvom (2018-2022), KDU/UP u saradnji sa CiviKos otvara poziv za predstavnike civilnog društva u radnoj grupi za izradu “Vladine Strategije o Saradnji sa Civilnim Društvom 2018-2022”. 
Da bi se obezbedilo predstavništvo u radnoj grupi za izradu Strategije, ovaj poziv je otvoren za predstavnike sektorskih mreža organizacija civilnog društva, koje deluju na Kosovu. 

Da bi nominirali svoje kandidate, sektorske mreže moraju ispuniti sledeće kriterijume: 
• Biti aktivni kao mreža organizacija u određenoj oblasti u zadnje tri godine; 
• Imati članove od najmanje deset (10) organizacija civilnog društva; 
• Da deluju na nacionalni nivo; 
• Do potvrde njihovu angažovanost i/ili organizacija članica u promovisanju načela među-sektorske otvorene, transparentne i strukturisane saradnje. 

Kandidati trebaju ispuniti sledeće uslove: 
• Iskustvo od najmanje tri godine u određenoj oblasti; 
• Iskustvo od najmanje jedne godine u civilnom društvu na Kosovu; 
• Odanost prema promovisanju načela među-sektorske otvorene, transparentne i strukturisane saradnje.

Da bi nominirali svoje predstavnike mreže organizacija trebaju dostaviti na adresu elektronske pošte info@civikos.net, ili običnom poštom na adresu: Platforma CiviKos, Ul. Bedri Pejani 7/a, 10000 Priština, sledeća dokumenta najkasnije do 08.06.2018, 14:00 časova: 
• Kratki opis delatnosti mreže 
• Statut i certifikat registracije NVO (ako je registrovana mreža) 
• Dokaz o delatnosti mreže tokom zadnje tri godine 
• Listu svojih organizacija članica 
• CV- kandidata kojeg nominira mreža kao svojeg predstavnika.

Nakon završetka nominiranja, komisija koja se sastoji od jednog predstavnika Sekretarijata Platforme CiviKos, jednog predstavnika Odbora CiviKosa i jednog predstavnika Kancelarija za Dobru Upravljanje iz Ureda Premijera (KDU/UP) će proveriti da li mreže koje su nominirale svoje kandidate ispunjavaju zahtevane kriterijume. 
Svi kandidati koji se utvrdi da ispunjavaju zahtevane kriterijume biće uključeni u radnoj grupi za izradu “Vladine Strategije o Saradnji sa Civilnim Društvom 2018-2022”. 
Poziv nije ograničen samo za organizacija članice Platforme CiviKos. 
Rad članova u radnoj grupi je bez ikakve finansijske kompenzacije.

<< Natrag