Odobravanje Vladine Strategije i Akcionog Plana za saradnju sa Civilnim Društvom 2013 – 2017

Ured Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje, u bliskoj saradnji sa Platforme CiviKos i uz podršku i saradnju Pravne kancelarije i Kancelarije za strateško planiranje u Kancelariji premijera izradila je i finalizirali Strategiju i Akcioni plan Vlade za saradnju sa Civilnim Društvom 2013-2017.
Vlada Republike Kosova je 5. jula 2013. je usvojila Vladinu Strategiju i Akcioni Plan za saradnju sa civilnim društvom 2013-2017. Sa time je i prva strategija za saradnju između Vlade i Civilnog Društva na Kosovu.

Ova strategija predstavlja osnovu saradnje Vlade i Civilnog Društva na Kosovu, sa time obavezuje Vladu Republike Kosovo da se u potpunosti posveti stvaranju povoljnih uslova za razvoj sektora Civilnog Društva. Ured Premijera/Kancelarija za Dobro Upravljanje, uz pomoć CiviKosa biti će odgovorna za koordinaciju celog procesa sprovođenja Strategije i Akcionog plana, i da bi osigurali nezavisan pristup u monitoringu i evaluaciju uspeha u sprovođenju ove strategije biće uspostavljen zajednički Savet sa učešćem obeju strana.

U 2007. godini, Vlada Republike Kosova je potpisala Memorandum o Saradnji sa Civilnim Društvom (koju zastupa Platforme CiviKos). Ovaj Memorandum predstavlja prvi formalni dokument koji omogućava međusobno posvećenost institucionalne saradnje i istinskog partnerstva između Vlade i civilnog društva.

U septembru 2011. odlukom Generalnog Sekretara Ureda Premijera, Kancelarije za Dobro Upravljanje u okviru Kancelarije Premijera (UP/KDU) ima mandat kao odgovorna za izradu Strategije za saradnju sa civilnim društvom. UP/KDU u saradnji sa Pravnom Kancelarijom i Kancelarije za Strateško Planiranje u okviru Kancelarije Premijera osnovala je početnu grupu za izradu strategije za saradnju sa civilnim društvom. U ovoj grupi su takođe uključene organizacije civilnog društva predstavljene od Platforme CiviKos, Kosovska Fondacija za Civilno društvo (KCSF) i Kosovski Demokratski Institut (KDI).

Početna grupa je identifikovala ključna pitanja kojima se treba baviti kroz strategiju i takođe su pripremili radnu metodologije za inkluzivni proces izrade strategije za saradnju.

UP/KDU zajedno sa CivKosom, organizovali su brojne radionice na centralnom i lokalnom nivou za projektovanje logičkog okvira Strategije za saradnju sa civilnim društvom. Predstavnici organizacije civilnog društva na Kosovu, zvaničnici Vlade Republike Kosova i predstavnici medija, kao i predstavnici međunarodnih organizacija koje deluju na Kosovu su tokom celokupnog trajanja bili učesnici procesa.

Strategija saradnje Vlada - Civilno Društvo uglavnom se fokusira na centralnom nivou i pruža se na celoj teritoriji Republike Kosova. Strategija ima 5 godišnji rok, odnosno, obuhvata period od 2013. do 2017 godine.

Strateški ciljevi koje treba postići u toku 2013-2017 godine su:

• Strateški cilj 1: Obezbeđivanje i jačanje učešća civilnog društva u formulisanju i sprovođenju politika i zakonodavstva.
• Strateški cilj 2: Izgradnja Sistema za ugovaranje javnih usluga za organizacije civilnog društva
• Strateški cilj 3: Izgradnja Sistema i određivanje kriterijuma za finansijsku podršku za OCD
• Strateški cilj 4: Podsticanje integrisanog pristupa u razvoju volonterizma

U oblasti NOVINE i PUBLIKACIJE možete naći odobrenu Strategiju, Akcioni plan kao i Odluku za odobravanje Strategije.

<< Natrag