Poziv za jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom.

Poziv za jednog (1) predstavnika organizacije civilnog društva koja deluje na Kosovu, radi nominiranja njihovog predstavnika u Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom.

Zbog samovoljnog odlaska jednog člana Saveta za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom i osnivajući se na odluku Vlade Republike Kosova datuma 12.02.2019 za odobrenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom 2019-2023, kao i odlukom Vlade Republike Kosova datuma 02.04.2019 Br.05/96, o osnivanju Saveta za Saradnju sa Civilnim Društvom, Platforma CiviKos u saradnji sa Kancelarijom za Dobro Upravljanje/Ured Premijera otvara poziv za jednog (1) predstavnika civilnog društva u "Savetu za Saradnju Vlade sa Civilnim Društvom"

Poziv je otvoren za:

· Jednog (1) predstavnika registrovanih organizacija civilnog društva na Kosovu;

POZIV JE OTVOREN ZA SVE ORGANIZACIJE, NEZAVISNO OD TOGA DA LI SU ČLANOVI PLATFORME CIVIKOSA ILI NE.

KRITERIJUMI ZA NOMINIRANJE

NVO moraju ispuniti sledeće kriterijume:

· Da si registrovane na Kosovu kao NVO;

· Da su aktivne najmanje zadnje tri godine;

· Da dokažu svoje angažovanje u promociji načela otvorene, transparentne i strukturirane među-sektorske saradnje.

· Da dokažu iskustvo u radu za najmanje tri zadnje godine

· Da dokažu iskustvo u radu/funkcionisanju za najmanje zadnje tri godine;

· Da dokažu svoje (ili organizacija članica) angažovanje u promociji načela otvorene, transparentne i strukturirane među-sektorske saradnje.

 

KANDIDAT MORA ISPUNITI SLEDEĆE USLOVE

· Iskustvo od najmanje tri godina u organizaciji/mreži organizacija; (iskustvo mora biti u organizaciji/mreži koja nominira ili sličnog organizaciji/mreži)

· Odanost u promovisanju načela otvorene, transparentne i strukturirane među-sektorske saradnje.

 

POTREBNA DOKUMENTA ZA NOMINIRANJE

Da bi nominirali svojeg predstavnika NVO mora priložiti ove dokumente:

· Certifikat registracije NVO;

· Ispunjeni obrazac;

· CV kandidata koji je nominiran od organizacije.

OGRANIČENJA U PROCESU NOMINIRANJA

· Jedna (1) NVO ili mreža može nominirati samo jednog kandidata.

 

ANGAŽOVANJE U SAVETU JE BEZ IKAKVE FINANSIJSKE NADOKNADE

 

POSTUPAK PROCENE KANDIDATA I POSTUPAK GLASANJA

OCD koje nominiraju i nominirani kandidati moraju ispuniti osnove kriterijume, kao što su određeni u Obrascu za Nominiranje.

Nakon završetka nominiranja, komisija koja je sastavljena od jednog predstavnika Sekretarijata CiviKos Platforme, jednog člana iz odbora CiviKos i jednog predstavnika Kancelarija za Dobro Upravljanje Ureda Premijera (KDU/UP) izvršiće proveru nominiranih kandidata da li ispunjavaju tražene kriterijume. Svi kandidati koji se smatraju da su ispunili postavljene kriterijume biće uključeni u finalnoj listi za glasanje.

 

GLASAČKA LISTIĆ

Odmah nakon pripreme finalne liste za glasanje, Platforma CiviKos i KDU/UP će javno objaviti otvoreni proces glasanja i objaviće na svojoj internet stranici zvanični glasački list. Sve OCD registrovane kao NVO na Kosovu mogu glasati za njihovog željenog kandidata u okviru roka od pet (5) dana nakon otvaranja procesa glasanja.

Ograničenja u glasanju

Iz liste kandidata koji su uključeni u glasačkom listiću, svaka organizacija može glasati za jednog (1) kandidata.

Glasač može dati svoj glas preko emaila na info@civikos.net, redovnom poštom.

Zbog pandemije COVID-19, nećete moći glasati ličnom dostavom u kancelariji CiviKosa. Tokom glasanja preko emaila ili redovnom poštom, organizacija koja glasa mora poslati ispunjeni glasački listić i kopiju certifikata registracije NVO.

Postupak glasanja će biti organizovan i upravljan od strane komisije u sastavu osoblja Sekretarijata Platforme CiviKosa, koji se određuju od strane Izvršnog Direktora CiviKos i jednog predstavnika predstavnika Kancelarija za Dobro Upravljanje Ureda Premijera (KDU/UP) kao posmatrača. Nakon završetka roka za glasanje, komisija će prebrojati glasačke listiće da bi odredili koji kandidat je dobio najveći broj glasova.

Predstavnik NVO koji bude dobio najveći broj glasova biće izabran za člana Saveta. Ako više od dva (2) kandidata budu dobili isti broj glasova, mesto predstavnika OCD u Savetu će se odrediti žrebom među njima.

Da bi nadgledali postupak glasanja, Platforma CiviKos će pozvati u smislu posmatrača sve NVO koje imaju nominiranja, aktivne mreže civilnog društva, predstavnike Odseka za Registraciju NVO i ostale zainteresovane strane.

Da bi odrazili društvenu raznolikost i civilno društvo na Kosovu, ohrabrujemo nominiranje žena, članove ne-većinskih zajednica i nedovoljno zastupljene grupe.

U slučaju povlačenja ili ne prihvatanja mandata nekog od strane predstavnika izabranog kroz ovaj proces u roku od 12 meseci od datuma završetka ovog procesa, kandidati koji su bili na najvišem mestu među kandidatima koji nisu uspeli dobiti dovoljan broj glasova će biti pozvani da zamene povučenog kandidata.

Rok za nominiranja je od datuma 22.01.2021 do 01.02.2021

Vašu nominaciju (zajedno sa svim traženim dokumentima) možete poslati preko email na info@civikos.net, ili poštom na adresu: Ul. Bedri Pejani 7/A 10000 Priština.

Za svako pitanje koje imate oko procesa izbora, kontaktirajte Platformu CiviKos preko emaila info@civikos.net ili telefonski broj 038 224 904.

<< Natrag