Proces glasanja za izbor predstavnika omladine u Upravni Savet RKSM

Posle završetka nominacije, panel koja se sastojio od jednog  predstavnika Sekretarijata Platforme CiviKos , jednog predstavnika Ministarstva Kulture, Omladine i Sporta (MKOS) i jednog predstavnika iz Centralnog Akcionig Veća Mladih proverili su da li nominirani kandidati ispunjavaju potebne kriterijume. Sedam nominiranih kandidata ispunjavaju  potrebne  kriterijume i uvršteni  su u konačni spisak za glasanje, dok jedan nominirani kandidat nije uvršten u listu pošto je niminiran posle roka za nominaciju.

Ovom prilikom Platforma CiviKos javno javlja o otvaranju procesu glasanja. Sve registrovane OCD mogu glasati za svog omiljenog kandidata u roku od 5 dana od početka procesa glasanja, od 27. oktobra do 3. novembra 2016. Svaka organizacija može glasati za 1 kandidata od liste kandidata koji su na glasačkom listiću.

Glasači mogu glasati putem emaila, redovne pošte ili lično u kancelarijama CiviKos-a. Tokom glasanja emailom ili redovnom poštom, organizacije koje glasaju trebaju poslati popunjeni glasački listić i kopiju certifikata registracije NVO-a. Tokom ličnog glasanja u kancelariji CiviKos-a, organizacije trebaju podneti kopiju certifikata registracije NVO-a kao i glasački listić da ubace u kutiju za glasanje u kancelariji CiviKos-a. Anonimno glasanje može se uraditi samo putem glasanja u CiviKos kancelariji. Takođe možete glasati putem redovne pošte na adresi: Platforma CiviKos, Rruga Bedri Pejani 7/a, 10000 Prishtina, Kosovo.

Proces glasanja biće organizovano i vodiće se od komisije koja će se sastojiti of osoblja Sekretariata CiviKos Platforme, određeno of Izvršnog Direktora CiviKos-a. Posle završetka termina za glasanje,  komisija Sekretariata CiviKos Platforme će izbrojiti glasačke listiće da utvrdi koji kandidat/nja je uzeo/la najveći broj glasova. 1 kandidat koji uzme najviše glasova biće odabran kao predstavnik OCD u Upravnm Savetu RKSM. Ako dva kandidata imaju isti broj glasova među sobom, mesto odabranog od strane OCD u Savetu biće određen u žrebu među njima.

Da bi nadgledali proces brojanja glasova, Platforma CiviKos pozvaće kao posmatrače sve OCD koje su nominirale, aktivne mreže civilnog društva, predstavnike Odeljena za registraciju NVO-a i predstavnike MKOS-a.
Kriterijumi za organizacije koje  glasaju za nominirane kandidate
Pravo da glasaju za nominirane kandidate imaju sve registrovane OCD  na osnovu Zakona o slobodi udruživanja u NVO , koje imaju certifikat registracije NVO-a.

Glasački listićkao i biografije kandidata  se može preuzeti sa sajta www.civikos.net
Gasanje se vrši na email info@civikos.net
Za bilo kakvo pitanje oko ovog procesa odabira, kontaktirate sa Platformom CiviKos putem emaila na info@civikos.net ili putem telefona 038 224 904.

<< Natrag