Ugovoriti nekoliko javnih usluga za civilno društva

U okviru priprema za razvoj strategijskog okvira saradnje između sektora civilnog društva i javnih organa na Kosovu, 17. marta održan je prvi sastanak radne grupe “Ugovoriti nekoliko javnih usluga za civilno društvo”.
Sastanak je počeo sa identifikacijom javnih usluga koje se nude od strane civilnog društva na Kosovu. Nakon toga diskusija je fokusirana na pravne poteškoće i nedostatka finansijske podrške od strane javnih organa prema organizacijama koje pružaju ove usluge i identifikacije potrebnih javnih usluga koje nisu trenutno pokrivene od bilo koje institucije.
Zaključci koji su izašli nakon diskusija učesnika mogu se sažeti u narednim tačkama:

•   Na Kosovu postoji relativno veliki broj organizacija civilnog društva koje pružaju usluge građanima Kosova;
•    Glavne oblasti koje su obuhvaćene od strane OCD – kod pružanje usluga su uglavnom socijalne usluge, obrazovanje, zdravstvo, itd;
•    Uprkos relativno velikog broja organizacija civilnog društva koje pružaju javne usluge na Kosovu, finansijska podrška od javnih vlasti u zemlji nije zadovoljavajuća i jednaka za sve;
•    Nedostatak pravne pomoći za pružanje javnih usluga;
•    Opšta potreba za uspostavljanje mehanizma saradnje sa državnim organima na Kosovu i postavljanje standarda za dobit od pružanja javnih usluga od strane organizacija civilnog društva;
•    U narednim sastancima male grupe, pozvati i druge organizacije koje pružaju usluge i koje mogu biti neobaveštene za ovu inicijativu.

Na kraju sastanka, podelili su zadatke i odgovornosti za svaku organizaciju prisutnu na sastanku:
1.    Od svakog člana učesnika na sastanku traži se pripremanje kratke analize u vezi sa postojećim pravnim okvirom za pružanje javnih usluga od strane civilnog društva;
2.    Da se identifikuju sve oblasti koje uključuju pružanja javnih usluga;
3.    Da se identifikuju oblasti koje nisu pokrivene, odnosno potrebne za pružanje javnih usluga;
4.    Svaki učesnik na sastanku treba napisati listu organizacije civilnog društva, o kojima je obavešten da nude javne usluge.
Prisutni na sastanku su bili predstavnici deset (10) organizacija civilnog društva.

<< Natrag