Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija

U okviru priprema za izradu okvira strategije saradnje između civilnog društva i javnih vlasti na Kosovu, 23. marta 2011. godine, održan je prvi sastanak radne grupe “Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija”.
Početak susreta je karakterizovan sa diskusijom učesnika o važnosti angažovanja organizacija civilnog društva u procesu Evropske Integracije Kosova, trenutnoj situaciji saradnje sa javnim organima na centralnom i lokalnom nivou, iskustva zemalja u regionu ka formalizacije strukturirane saradnje između organizacija civilnog društva i javnih organa u zemlji, itd.
Zaključci koji su izašli nakon diskusija učesnika mogu se sažeti u narednim tačkama:
•    U narednim sastancima radne grupe treba pozvati i druge organizacije koje kao njihovu aktivnost obuhvataju evropske integracije, kako bi imali sveobuhvatnosti organizacija;
•    Saradnja organizacija civilnog društva sa javnim organima na Kosovu postoji samo u određenim slučajevima, nedostaje strukturiranje ove saradnje;
•    Doprinos organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija treba da bude institucionalno priznata;
•    Maksimalno iskoristiti najbolje prakse zemalja u regionu ka uspostavljanju pravih mehanizma saradnje sa javnim vlastima u zemlji.
Na kraju sastanka, podelili su zadatke i odgovornosti za svaku organizaciju prisutnu na sastanku:
•    Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) treba identifikovati potencijalne oblasti saradnje sa javnim organima na centralnom nivou, za integraciju Kosova u EU;
•    EUIRC i ATTA – treba identifikovati potencijalne oblasti saradnje sa javnim organima na lokalnom nivou, za integraciju Kosova u EU.
Prisutni na sastanku su bili predstavnici četiri (4) organizacija civilnog društva.

<< Natrag