POZIV ZA UČEŠĆE ZA RADNE GRUPE PLATFORME CIVIKOS

Pozivaju se  organizacije članice Platforme CiviKos da konkurišu za učešće u jednoj od četiri radnih grupa Platforme CiviKos:

1.    Učešće OCD-va u kreiranju i sprovođenju politika i legislacije;
2.    Ugovaranje javih usluga od strane OCD-va;
3.    Finansijska podrška/javna sredstva za OCD-va;
4.    Razvoj volonterizma;

Radne grupe će biti formirane na osnovu Pravilnika za rad za realizaciju aktivnosti Platforme CiviKos, Poglavlje III . – Sprovođenje aktivnosti zastupništva za OCD-va/ član 8-13 i u skladu sa strateškim ciljevima strategije vlade za saradnju sa civilnim društvom.
Da bi konkurisali za učešće u radnim grupama, OCD-va ili kandidati trebaju poslati dole navedene dokumente:
1.    Formular za konkurisanje, potpisan od javnog predstavnika OCD
2.    Motivaciono pismo

Osnovni kriterijumi za konkurisanje su:
Pravo da predlažu kandidate imaju sve OCD-va članice Platforme CiviKos, koje:
1.    Su aktivne najmanje 3 godine;
2.    Imaju oblast rada jednu od pojedinih područja;
3.    kandidat/kinja mora imati dokazano iskustvo u određenoj oblasti najmanje 3 godina.
Svaka organizacija civilnog društva može predložiti jednog kandidat/kinju za jednu od određenih oblasti.
Da bi se odražavala društvena raznolikost i raznolikost civilnog društva na Kosovu, podstiće se  nominiranje  žena, pripadnika manjina i marginalizovanih grupa.
Kompletirana dokumenta  se predaju neposredno,  putem pošte na adresi  Platforma CiviKos, UL. Bedri Pejani 7/A, 10000 Priština, ili putem emaila na  votimi@civikos.net najkasnije  do 18 maja 2015. u 12:00 časova.
Nakon završetka konkursa, odbor Platforme CiviKos će odobriti formiranje radnih grupa i javit ćemo konkurente.

<< Natrag