Projekti

Radeći zajedno - II faza

Prema produktivnom radnom odnosu između civilnog društva i vlasti na Kosovu – Druga Faza
Trajanje: Novembar 2014 – Novembar 2016Opšti cilj projekta je doprineti dobrim rukovođenjem kroz stvaranje i jačanje mehanizama saradnje između organizacija civilnog društva i javne vlasti na centralnom nivou.

Specifični cilj je podržavanje sprovođenja Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom, kroz podršku u funkcionalizaciji Saveta za  sprovođenja Vladine Strategije o Saradnji sa Civilnim Društvom, sprovođenjem principa savetovanja i saradnje, jačanje CiviKos Platforme i promociju procesa dijaloga.

Rezultati projekta se mogu formulisati na sledeći način:

•    Rezultat 1. Funkcionalni institucionalni okvir za sprovođenja Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom  i sprovođenje principa partnerstva i ostalim potencijalnim procesima dijaloga
•    Rezultat 2. Ustanovljene i funkcionalne usluge za informacije, pomoć i finansijsku podršku za procese učešće civila na Kosovu
•    Rezultat 3. Ojačani kapacitete uprave i strukture CiviKos Platforme
•    Rezultat 4. Povećana i kontinuirana vidljivost dijaloga između civilnog društva i vlade

Ovi rezultati ce biti dostignuti kroz sprovođenje sledećih aktivnosti:

Aktivnost 1. Podrška delatnosti Saveta za Sprovođenja Vladine Strategije o Saradnji sa Civilnim Društvom (Savet) i delatnosti Radnih Grupa za Strateške prioritete. CiviKos će podržati OCD i osigurati odgovornost Vlade u ispunjavanju svojih obaveza koje su preduzeli sa prihvatanjem Strategije. Glavni fokus će biti koordinacija doprinosa OCD za Savet i nadgledanje rada Saveta. Podržavanje i nadgledanje funkcionalnosti ostalih mehanizma će se po potrebi takođe uzeti u obzir.

Aktivnost 1.1. Podrška delatnosti Saveta u Sprovođenja Vladine Strategije o Saradnji sa Civilnim Društvom
Aktivnost 1.2. Podrška delatnosti Radnih Grupa za strateške prioritete Vladine Strategije o Saradnji sa Civilnim Društvom

Aktivnost 2. Zastupati za aplikaciju principa partnerstva u ostalim potencijalnim procesima dijaloga. U dodatku procesa dijaloga koji proizlaze direktno iz Strategije, CiviKos će podržati i pomoći sprovođenje sličnih principa partnerstva i u ostalim procesima dijaloga koji ne moraju biti povezani sa Strategijom. CiviKos će podržati ne samo inicijative na centralnom nivou, nego će takođe podržati Inicijative lokalnog/opštinskog nivoa. CiviKos će osigurati da se glas i napori organizacija i inicijativa CD čuje i prepozna od strane institucija, i osigura da će odanost od strane institucija biti prevedena u praktična dela i propise preko CiviKosove aktivnosti zastupništva i na drugoj strani, kada je potrebno, CiviKos će pomoći inicijative organizacija CD, ohrabrivaće učešće i nastaviće sa podržavanjem njihovih napora. CiviKos će podržati tri principa partnerstva tokom svake godine sprovođenja projekta.

Aktivnost 3. Obezbediti za OCD informisanje i finansijske usluge radi podrške procesa civilnog učešća na Kosovu. Ova aktivnost se sastoji od osnivanja dva paketa usluga. Usluga informisanja uključuje osnivanje pet regionalnih središta (hub), i veb portal sa ciljem raspodele tačnih informacija o procesu dijaloga. Finansijske usluge uključuju proviziju finansijske podrške radi pokrivanja osnovnih logističnih troškova za sva OCD koja su željna da učestvuju u Savetu za Sprovođenje Vladine Strategije o Saradnji sa civilnim društvom ili civilnim društvom vezanim za Operativnu Grupu, ali koji nemaju sredstva za to.

Aktivnost 3.1. Usluge informisanja za saradnju Civilno Društvo – Vlada
Aktivnost 3.2. Finansijske usluge za saradnju Civilno Društvo – Vlada

Aktivnost 4. Jačanje unutrašnjih upravnih sistema i kapaciteta CiviKosa (uključujući program stažiranja). Nakon odobrenja svojih unutrašnjih dokumenata, CiviKos će dalje ojačati svoje vodeće i upravne strukture, preko sprovođenja Etičkog Koda i Poslovnika rada (uključujući Izgradnju Pozicioniranje, Predstavništva i Razmene Informacija). U dodatku, ova aktivnost će omogućiti razmenu znanja između CiviKosa i njenih članova kroz angažovanja stažera.

Aktivnost 4.1. Sprovođenje i ojačanje Etičkog Koda i Poslovnika Rada
Aktivnost 4.2. Obezbediti čvrste principe zastupništva za CiviKos Platformu i njene organizacije članice
Aktivnost 4.3. CiviKos Program Stažiranja
Aktivnost 4.4. Ojačati unutrašnje kapacitete Sekretarijata Platforme CiviKos
Aktivnost 4.5. Plan upravljanje članstvom

Aktivnost 5. Promovisanje procesa dijaloga Civilno Društvo – Vlada. Osim obezbeđivanja optimalne vidljivosti projekta, CiviKos će adekvatno promovisati proces dijaloga između civilnog društva i vlade. Ova Aktivnost će takođe obezbediti optimalnu vidljivost projekta finansiranog od strane EZ.

<< Natrag