Projekti

Ublažavanje uticaja pandemije COVID-19 za OCD koje pružaju usluge

Mapiranje postojećih praksi ugovaranja usluga za OCD i podrška Saveta za saradnju sa civilnim društvom u rešavanju izazova i potreba u ugovaranju usluga za OCD. Procena potreba OCD pružalaca usluga na Kosovu. Mapiranje usluga koje pružaju OCD Donošenje evropskih praksi o ugovaranju usluga za OCD Podrška radnoj grupi za ugovaranje usluga kroz radionice i preporuke za politike. << Natrag