Okvir za unapređenje primene minimalnih standarda za javne konsultacije za period 2021. - 2025

Kancelarija za dobro upravljanje / Kancelarija premijera, u 05. novembra 2021, na zajedničkom okruglom stolu sa civilnim društvom i koordinacionim strukturama javnih konsultacija na centralnom i lokalnom nivou, pokrenula „Okvir za unapređenje primene minimalnih standarda za javne konsultacije za period 2021. - 2025”. Iz ovog okvira su izvučene preporuke kako institucije treba da unaprede primenu minimalnih standarda za potpuno uključivanje javnosti u njen rad. Priprema i objavljivanje ovog okvira je omogućeno uz podršku Misije OEBS-a na Kosovu. Za svoje priložene informacije pronađite ga „Okvira za unapređenje primene minimalnih standarda za javne konsultacije za period 2021-2025 https://konsultimet.rks-gov.net/Storage/News/KORNIZA_SER.pdf << Natrag